komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home


Projekti:
Regulator vlažnosti i temperature, v.2009, za inkubator i druge namjene
regulator u kutiji

Regulator koji ovdje pretstavljamo je vrlo univerzalan, može da radi u nekoliko potpuno različitih hardverskih konfiguracija koje odabirete u meniju. Osim regulacije temperature, koja jeste najvažniji, ali nikako jedini faktor, ovaj regulator ima sljedeće mogućnosti:

 • Regulacije temperatutre u opsegu 0 do 100°C sa tačnošću 0,1 - 0,2°C
 • Regulacija vlage u opsegu 0 do 95 %RH (odvojeni izlazi za dovlaživanje i odvlaživanje)
 • Okretanje jaja u intervalu 0 do 12h, sa ulazom za senzor položaja osovine okretača i timeout funkcijom
 • Prikaz svih izmjerenih vrijednosti na LCD dospleju
 • Prikaz setovanih vrijednosti pritiskom na taster SET
 • Ugrađena alarm zujalica sa podešavanjem odstupanja temp. kod kojeg će se alarm aktivirati
 • Mogućnost spajanja bežičnog daljinskog alarma, koji vas može alarmirati na udaljenosti 30-50m (npr. u kući)
 • Mogućnost spajanja GSM alarma, koji će vas alarmirati SMS porukom ili pozivom, gdje god da se nalazite!
Dva ulaza su analogna, predviđena za LM35, koji daje na izlazu napon proporcionalan temperaturi, i povezuje se na ulaze A/D konvertora. Treći senzor je malo čudo savremene tehnologije, jer vrlo precizno mjeri temperaturu i vlažnost, a rezultat daje u digitalnom obliku. Proizvođač ovih izvanrednih senzora pod oznakom SHT11 je firma Sensirion. Tačno je da senzor nije baš jeftin, ali zahvaljujući tvorničkom baždarenju ima fantastičnu tačnost i ne traži nikakva podešavanja ni baždarenja nakon ugradnje!

Hardverska konfiguracija 0 podrazumijeva da je na regulator priključen samo senzor LM35 (vrši se samo regulacija samo temperature i upravlja na izlazu sa jednim grijačem).

Hardverska konfiguracija 1 podrazumijeva da je na regulator priključen samo SHT senzor (regulacija vlage i temperature). Upravlja se sa jednim grijačem, i izlazima za dovlaživanje i odvlaživanje.

Hardverska konfiguracija 2 je predviđena za priključenje dva LM35 senzora i jednog SHT7x senzora(regulacija vlage i 3 temperature - 3 grijača i izlazima za dovlaživanje i odvlaživanje.).

Hardverska konfiguracija 3 je predviđena za priključenje dva LM35 senzora i jednog SHT7x senzora. Regulacija 3 temperature i jedne vlage te upravljanje sa 3 grijača, dovlaživanjem i hlađenjem (izlaz koji se koristio za odvlaživanje, sada radi kao izlaz koji aktivira hlađenje u slučaju kada temperatura dostigne gornju graničnu alarmnu vrijednost).

Zavisno od konfiguracije hardvera tj. priljučenih senzora, mjeri se temperatura i vlažnost, te reguliše snaga grijača i kontrolišu sistemi za dovlaživanja i odvlaživanja ili hlađenje zraka u inkubatoru. Prikaz rezultata mjerenja, kao i trenutno setovanih vrijednosti, se vrši na LCD displeju 2x16 znakova, sa pozadinskim osvjetljenjem. U svim modovima rada radi i tajmerski izlaz za okretanje jaja nakon podešenog vremena.

Regulator se brine i za okretanje jaja, tako što uključuje motor za okretanje u intervalima koje ste podesili u meniju. Opseg podešavanja je 0 - 12h. Vrijeme rada motora za okretanje takođe možete podesiti u meniju, ali postoji i ulaz za senzor (npr. mikroprekidač) koji detektuje položaj osovine okretača jaja.
Motor za okretanje će biti aktivan sve dok se senzor (mikroprekidač/optički senzor ili šta god slično ugradite) ne zatvori ili dok ne istekne setovano vrijeme okretanja. U sljedećem ciklusu će ovaj senzor biti u zatvorenom stanju, pa će mikrokontroler držati motor aktiviran sve dok stanje senzora ne postane otvoreno i ponovo zatvoreno. To znači da je cikllus okretanja uspiješno završen. Naravno, čitav ciklus se mora završiti u zadanom vremenu koje podešavate u meniju, i koje je po difoltu setovano na 7 sekundi. Nakon isteka tog vremena motor se zaustavlja bez obzira na stanje ulaznog signala sa senzora!
Prvo aktiviranje ovog izlaza je nakon 30-tak sekundi od uključenja regulatora, tako da lakše podesite mehaniku i mikroprekidač za zaustavljanje i testirate rad ovog mehanizma.

Za nadzor rada preko računara, po zahtijevu kupca, ugrađuje se RS232 ili RS485 interfejs preko kojeg se šalju svi izmjereni podaci (parametri su: 9600,n,8,0).

Podešavanje svih parametara regulatora se vrši preko tri tastera (Menu, Select i Set). Ako se prilikom uključenje regulatora drži pritisnut taster Menu, setuje se SERVISNI MOD rada i svaki kasniji ulaz u sistem menija daje pristup do kompletnih podešavanja koja regulator nudi, a to su:

1. Setovanje zadane vlažnosti (0.0 - 99% RH)
2. Setovanje temperature 1 (0.0 - 100°C)
3. Setovanje temperature 2 (0.0 - 100°C)
4. Setovanje temperature 3 (0.0 - 100°C)
5. Temperatura odstupanja za alarm
6. Histerezis za temperaturu 1
7. Histerezis za temperaturu 2
8. Histerezis za temperaturu 3
9. Duty ciklus za grijac 1
10. Duty ciklus za grijac 2
11. Duty ciklus za grijac 3
12. Pauza kod dovlazivanja
13. Histerezis za odvlaživanje
14. Tajmer motora za oketanje jaja
15. Vrijeme osvježavanja LCD displeja
16. Vrijeme osvježavanja RS232 podataka
17. Hardverska konfiguracija
18. Vrijeme rada motora pri okretanju
19. Vrijeme rada sistema za dovlaživanje
20. Alarm motora
21. Vlaga alarm - granicna vrijednost
22. Vlaga alarm tajmer

U korisničkom modu rada i podešavanja, u meniju postoje samo prvih 5 stavki, tj. omogućena su osnovna setovanja vlage, temperature i odstupanja temperature kod kojeg će se aktivirati alarm. Kompletan meni se dobija u Servisnom modu rada u koji se ulazi drzanjem tastera MENU prilikom uključenja regulatora. Ovo je mala predostrožnost i zaštita od radoznalih korisnika koji žele da se nepotrebno igraju sa parametrima.

Alarm odstupanje se podešava kao +/- granica od zadate temperature pri čijem će prekoračenju doći do aktiviranja alarma. Npr. ako je zadata vrijednost temperature 25°C i alarm temperaturno odstupanje setovano na 2°C, alarm će se aktivirati ako bilo koja od mjerenih temperatura bude niža od 23°C ili viša od 27°C.
Alarm postaje aktivan tek nakon što najmanje jedna temperatura dostigne zadatu vrijednost u setovanim granicama odstupanja.

Duty ciklus je podešavanje snage grijača kod dostignute zadane temperature. Ako je setovana nula neće se vršiti regulacija snage impulsno-širinskom modulacijom, nego će se ragulator ponašati kao klasični termostat. Takvo setovanje je neophodno samo ako se u izlazu koristi rele. U regulator su ugrađeni opto-trijaci, što omogućava da se snaga grijača smanjuje sve više kako se temperatura približava zadanoj vrijednosti, a kod dostignute zadane temp. koristi se vrijednost Duty ciklus koju setujete u meniju za svaki grijač odvojeno.
Na ovaj način se stabilna temperatura održava vrlo precizno sa oscilacijama od 0,1 do 0,2°C, pod uslovom da je čitav sistem kvalitetno izveden i podešen.

Po narudžbi možemo, umjesto opto-trijaka, u izlaze ugraditi releje, ali tada treba isključiti PWM modulaciju i setovati histerezis kod temperature radi zaštite kontakata releja.

Sistem dovlaživanja najčešće izvodi tako što mala pumpica ubacuje vodu u inkubator na lim sa kojeg isparava i to u trajanju od 5 sek. Nakon toga se pauzira kako bi se ostavilo dovoljno vremena za čitav proces isparavanja vode, kruženja zraka i mjerenja vlažnosti. Ako ni nakon pauze setovana vlažnost nije dostignuta, proces se ponavlja. Ako se setuje vrijednost 0 za pauzu, dovlazivanje će se vršiti neprekidno sve dok ne bude dostignuta tražena vrijednost vlage.

Sistem odvlaživanja (još jedna mala pumpica ili ventilator koji ubacije zrak u inkubator) se uključuje ako je izmjerena vrijednost veća od setovane vlage + zadani stepen histereze. Dakle, ako je setovano 65%, i histerezis od 3%, odvlaživanje će se uključiti tek ako vlažnost pređe 68%.
Na ovaj način se može postići vrlo stabilan i miran rad čitavog sistema, bez značajnih oscilacija.

Sa opisanim regulatorom je izgrađeno više stotina inkubatora, i svi su u radu pokazali odlične rezultate. 30-tak regulatora je ugrađeno u profesionalne inkubatore sa preko 10.000 jaja, i pokazali se se kao toliko kvalitetno i pouzdano rješenje da sada neki kupci izbacuju postojeću regulaciju koja dođe ugrađena u inkubatoru i ugrađuju ovaj regulator.

regulator u otvorenoj kutiji
Ovo je verzija regulatora na profesionalnoj štampanoj ploči, koja opto-trijake i trijake (ili releje po potrebi) u svim izlazima (za grijače 12A/600V i 8A/600V za motor i odvlaž./dovlaž.). Ako su na izlazima releji potrebno je podesiti gornji i donji prag okidanja da bi se spriječilo treperenje releja na graničnoj vrijednosti. Zbog toga je u softveru uvedeno i podešavanje histereze za sva tri grijača.

Na uključenju regulatora, ako držite pritisnute tastere SET i SELECT istovremeno, sva podešavanja se resetuju na pretpostavljene vrijednosti. Ove vrijednosti se ne upisuju automatski u EEPROM. Naravno, ako uđete u podesavanja, sa tasterom MENU, na izlasku će sve biti snimljeno u EEPROM, kao i nakon svake druge promjene setovanih parametara.

U softveru mikrokontrolera je aktiviran i ugrađeni wotchdog, tako da će u slučaju neke smetnje, ako dođe do blokiranja kontrolera ili SHT senzora, čitav regulator biti automatski resetovan i nastaviti dalje sa normalnim radom (sva setovanja se čuvaju u internom EEPROM-u)!

Alarm motora je opcija koja omogućava aktiviranje alarmne zujalice i/ili releja u slučaju da okretanje jaja nije izvršeno u zadatom vremenu, podešenom u stavci 18 menija (vrijeme rada motora pri okretanju), što može značiti da je došlo do problema sa mehanikom za okretanje ili samim motorom, koji vrši okretanje jaja u inkubatoru. Ova opcija se može isključiti (setovanjem na vrijednost 0), ili ukljuciti (setovanjem na 1). Po difoltu je isključena, i treba ostati isključena ako okretanje vršite isključivo na bazi podešenog vremena, bez signala sa osovine okretača.

Stavke 21 i 22 u meniju: "Vlaga alarm" je granična vrijednost dozvoljenog odstupanja vlage, a "vlaga alarm tajmer" je vrijeme nakon kojeg se aktivira alarm vlage. Dakle ako stavite da je granicna vrijednost 10% i tajmer 30 minuta, to znači da će doći do aktiviranja alarma samo ako je vlaga otstupala za više od 10% neprekidno u trajanju od 30 minuta.
Važna pojašnjenja
Ako vršite poređenje mjerenja koje daje SHT senzor sa nekim drugim instrumentom, može se učiniti da dolazi do odstupanja pa zbog toga je potrebno da razumijete neke osnovne stvari kada je u pitanju mjerenje vlage!
 • vazduh može da primi samo određenu količinu vodene pare tj. vlage
 • vrijednost vlage koju može da primi vazduh pri određenoj temperaturi naziva se apsolutna vlažnost
 • sa porastom temperature, količina vlage koju vazduh može da primi, raste eksponencijalno !

Ako razumjete ove osnovne stvari, jasno vam je da se mjerenje relativne vlažnosti ne može vršiti bez istovremenog mjerenja temperature, jer se relativna vlažnost vrlo značajno mijenja sa promjenom temperature !

U svim našim uređajima, koji koriste SHT senzore, izmjerena vlaga se kompenzuje prema izmjerenoj temperaturi, po formulama koje je dao proizvođač senzora u svojoj dokumentaciji, tako da je iskazana relativna vlaga upravo to - stvarni trenutni procenat vlage za trenutnu temperaturu.

U Sljedećoj tabeli možete naći dokumentaciju o mjerenju vlage, SHT senzorima i sertifikat za SHT senzore.

Dokumentacija Download Adobe Acrobat Reader [*.pdf]
Calibration_Certificate_Humidity_SHTxx_E.pdf [ 87 Kb ]
Datasheet-humidity-sensor-SHT1x.pdf [ 328 Kb ]
Datasheet-humidity-sensor-SHT7x.pdf [ 259 Kb ]
Introduction_to_Relative_Humidity_E.pdf [ 71 Kb ]
Relative_Humidity_Calculation_E.pdf [ 51 Kb ]

Priključivanje i podešavanje regulatora Download Adobe Acrobat Reader [*.pdf]
Uputstvo za podešavanje i šema priključivanja regulatora [ 109 Kb ] [ 9.8 Mb ]

Prodaja Prodaja

RTIV09_1 : Regulator temperature v2009, u kutiji, sa senzorom LM35 (samo temperatura)
150 KM

RTIV09_11 : Regulator temperature i vlage v2009, u kutiji, sa senzorom SHT11.
200 KM

RTIV09_3 : Regulator temp. i vlage v2009, u kutiji, sa 3 senz. koji nezavisno upr. sa 3 grijača.
250 KM

RTIV09-RS232 : Slanje izmjerenih podataka na PC računar preko RS232 interfejsa (na zahtjev)
20 KM

RTIV09-RS485 : Slanje izmjerenih podataka na PC računar preko RS485 interfejsa (na zahtjev)
25 KM

PC_INT_USB-RS232/RS485 : RS232 ili RS485 interfejs za PC računar, za USB port (na zahtjev)
30 KM

RTIV09-DAL : Daljinski bežični alarm sa dometom 30 - 50m (ugrađuje se na zahtjev)
50 KM

RTIV09-GAL : GSM alarm koji šalje poruku/poziv u slučaju alarma (ugrađuje se na zahtjev)
150 KM

Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.bahome | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net