komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
HomeProjekti:
RfM telekomande sa 10 ili 18 digitalnih kanala

I ovaj sklop je realizovan na već poznatoj štampanoj pločici dimenzija 82 x 49mm, koja je dobila naziv "RfM univerzal board V2", ili skraćeno RfM_U2. Na taj prostoru se nalazi kompletan Rf modul (CC1101 sa pratećim elementima), zatim PIC mikrokontroler, stabilizator napona 3.3V i priključne kleme za napajanje sklopa na koje treba dovesti napon od 4V do 12V za ispravan rad.

U ovoj veziji sklopa ne lemimo rele koji je predviđen na pločici, jer pretpostavljamo da će se u većini slučajeva svi digitalni izlazi koristiti za pogon releja, što znači da treba svakako praviti dodatnu pločicu na kojoj će se nalaziti 10 ili 18 releja.

RfM sklop je iskorišten za potrebe prenosa telekomandnih informacija i to u dvije varijante, sa 10 i sa 18 digitalnih kanala. Telekomandni predajnik i prijemik su realizovani na istoj štampanoj pločici, a svaki digitalni ulaz na predajniku odgovara istom tom digitalnom izlazu na prijemniku.
Na ulaze predajnika se mogu spajati tasteri ili prekidači koji će zatvari ulaz prema masi, a na prijemniku se, u tom slučaju, na istom tom kanalau dobija logički H tj. visok nivo od 3,3V sa kojim se može, preko tranzistora pokretati npr. rele, kao što je prikazano i na gornjoj šemi. Dakle, kako god se pritišću tasteri na predajniku, tako će se istovremeno zatvarati i kontakti releja na prijemniku.

Kao što se vidi sa gornje šeme, praktično svi pinovi mikrokontrolera, koji su dostupni na štampanoj pločici, iskorišteni su za telekomandne ulaze, odnosno izlaze. Kod predajnika je najjednostavnije polemiti muške konektore na ulazima, ili spajati provodnike direktno na pločicu (što ne preporučujemo). Kod prijemnika je vjerovatno najbolji način povezivanja projektovanje štampane pločice koja ima lemne kontakte na svim mjestimaa gdje su digitalni izlazi, te montaža muških konektora tako da te dvije pločice formiraju kompaktan sendvič. Na toj drugoj pločici treba predvidjeti potrebne drajvere za releje (tranzistore ili ULN kola) i odgovarajući broj releja sa priključnim klemama. Ako bude dovoljno interese za ovaj sklop telekomandi, takvu pločicu ćemo napraviti i ponuditi u profi izvedbi, tako da će sve biti vrlo jednostavno za povezivanje.

Telekomande rade na sljedeći način:
  • Stanje sa ulaza se prenosi sa predajnika na prijemnik kod svake promjene stanja na ulazima
  • Ako nema promjena stanja na ulazima, zadnje poslano stanje se ponovno šalje svakih 200ms
  • Ako prijemnik ne dobije nijedan paket u vremenu od 1,5 sek, gasi sve releje dok ne dobije sljedeći ispravan paket od predajnika. Na taj način se sprečavaju mogući problemi u slučaju da predajnik stane sa pedajom iz bilo kog razloga (potrošena baterija, kvar i sl.)

Na predajniku i prijemniku stavljamo žičanu antenu koja je dovoljna za domet od 1km na otvorenom ili kroz nekoliko spratova zgrade. Treba nastojati da ostane što je moguće ravnija tj. sa što manje savijanja i da bude montirana što dalje od same štampane pločice tj. mase (najmanje 2cm).

Na predajniku i na prijemniku se nalazi po jedna signalna LED koja se aktivira kod slanja svakog paketa na predajniku, i kod prijema svakog paketa na prijemniku, tako da se vrlo lako vizuelno može utvrditi kada prijemnik dobija ispravne pakete, tj. da li je u dometu predajnika ili ne.

Ako se na prijemniku koristi 10 ili 18 releja, treba voditi računa o tome da se radi o dosta velikim induktivnim smetnjama, od kojih je potrebno zaštiti mikrokontroler, prije svega sa kvalitetnim napajanjem i filterima. U slučaju upravljanja sa jakim sklopkama treba predvidjeti i optokaplere na svim izlazima i galvanski odvojeno napajanje telekomandnog modula (što je najlakše izvesti sa malim DC/DC konvertorom koji ima galvanski odvojen izlaz).

Upotreba ovoga sklopa je moguća na nevjerovatno mnogo mjesta, a najčešće se koristi kod upravljanja raznim dizalicama i drugim mašinama, bilo da se radi o zamjeni njihove telekomandne elektronike koja se pokvarila (i koja najčešće previše košta) ili o uvođenju bežičnog upravljanja na mašinama koje imaju neki drugi način upravljanja.

Kao i uvijek, sve vaše primjedbe, savjeti i ideje o mogućim modifikacijama su dobro došle i možete ih slobodno slati na na email: info@elektronika.rs.ba

Prodaja Prodaja

RF433-T4 : RfM telekomandni par modula, predajnik i prijemnik za 4 kanala
80 €

RF433-T10 : RfM telekomandni par modula, predajnik i prijemnik za 10 kanala
90 €

RF433-T18 : RfM telekomandni par modula, predajnik i prijemnik za 18 kanala
100 €

Za kupovinu na veću količinu odobravamo dodatni rabat:
preko 20 kom rabat od 15%, preko 50 kom. rabat od 30% !


Dodatne informacije na tel. +387(0)51/346-260 i na email: info@elektronika.rs.ba.
Narudžbe na email: narudzbe@elektronika.rs.ba

home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net